Koordinátor BOZP na staveništi

V současné době je v platnosti řada právních předpisů, které zvyšují požadavky na realizaci staveb a na zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 a § 18 zákona 309/2006 Sb.

Podle zákona 309/2006 Sb. je investor povinen zajistit Koordinátora BOZP.

 

KOORDINÁTOR BOZP A ZADAVATEL STAVBY:

Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby zadavatel stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP.

 

Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb (11 činností v příloze č. 5 ), nebo kde je splněn rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb.

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP zpracování plánu BOZP pro fázi realizace na takové stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů, kteří získali stavební povolení po 1. lednu 2007 a u kterých jsou přesaženy následující limity objemu staveb:

§  u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den

§  u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

 

PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI STAVEB SE KOORDINÁTOR NEURČUJE U STAVEB:

a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací,

b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí  nebo

c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu

 

ČINNOST KOORDINÁTORA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY:

§  Koordinátor BOZP zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví

§  Koordinátor BOZP zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě

§  Koordinátor BOZP zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce

§  Koordinátor BOZP bude nápomocen při výběru zhotovitelů stavby na základě posouzení stavu zabezpečování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP a požární ochrany – PO při jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů.

ČINNOST KORDINÁTORA PŘI FÁZI REALIZACE STAVBY:

§  Koordinátor BOZP bude koordinovat spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně

§  Koordinátor BOZP bude spolupracovat při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností

§  Koordinátor BOZP bude sledovat provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání náprav

§  Koordinátor BOZP bude organizovat kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, povede zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků

§  Koordinátor BOZP bude informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací

§  Koordinátor BOZP bude kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám

§  Koordinátor BOZP bude sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP, a na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP bude plán aktualizovat

SPOLUPRÁCE KOORDINÁTORA BOZP A PROJEKTANTA:

Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je povinen zajistit koordinátora BOZP zadavatel stavby a zavázat projektanta ke spolupráci s koordinátorem BOZP.

 

V praxi většinou zadavatel stavby přenechává výběr koordinátora BOZP pro přípravnou fázi projektantovi, který se zaváže dodat kompletní projektovou dokumentaci včetně Plánu BOZP.

Projektanta zavazuje ke spolupráci  koordinátorem BOZP vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která udává, že Plán BOZP musí být součástí části „E“ projektové dokumentace ke stavebnímu povolení nebo ohlášení stavby, vyžaduje-li to stavba svým rozsahem a podmínkami.

 

PŘÍPADY KDY SE ZPRACOVÁVÁ PLÁN BOZP:

1.     Rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb.,:

 • celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu
 • celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den

2.     Práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb.,

 • práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více jak 10m
 • práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5m
 • práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb
 • práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí
 • práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů
 • práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních předpisů
 • práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahuje atomový zákon
 • práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického vybavení
 • studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy
 • potápěčské práce
 • práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu)

 

 

PLÁN BOZP NENÍ DIREKTIVNĚ STANOVEN, ZPRAVIDLA OBSAHUJE:

§  základní informace o akci a účastnících výstavby

§  povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP

§  přehled základních opatření k zajištění BOZP

§  vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů a odpovědností

§  analýzy rizik jednotlivých činností

§  způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů

§  zásady požární ochrany při realizaci

§  dopravně provozní předpisy

§  zabezpečení staveniště

§  bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání stavby

Kdy musí být zajištěn koordinátor a kdy je nutné zpracovat plán BOZP

 

Povinnosti zadavatele stavby

počet zhotovitelů provádějících stavbu

na stavbě budou prováděny práce dle 591/2006 Sb.

rozsah stavby přesahuje limity dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.

nutno nechat zpracovat plán BOZP

nutno zaslat oznámení o zahájení prací na OIP

nutno určit koordinátora při realizaci stavby

1

ano

ano

ne

ne

ano

ano

ano

ne

2 a více

ne

ne

ne

ano

ano

ne

ne

ano

ano

ano

ano